Lâ ilahe illallah’ı gerçek manda Gazzeliler diyor.